November 30, 2003

携帯から送信

したのですがUTF8とEUCで上手くいっていない様子。

Posted by szopsknsmob at November 30, 2003 12:00 AM day day